Đóng

20 / 08 2016

Ngói Nhật NP02


Thông tin chi tiết:

Kích thước ngói phẳng:

15-ngoi-nhat-np02-2

Hướng dẫn cách lợp:

15-ngoi-nhat-np02-3